UWAGA! Zmiana wykazu prac dla kobiet w ciąży i karmiących piersią


Uwaga! Od dzisiaj obowiązuje nowy wykaz prac wzbronionych kobietom w ciąży i karmiących piersią. Wprowadzona zmiana jest wynikiem decyzji Komisji Europejskiej, która to  uznała, że dotychczasowe brzmienie naszych przepisów jest niezgodne z postanowieniami dyrektywy 2002/73/WE1 zmieniającej dyrektywę Rady 76/207/EWG w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy. Poniżej zamieszczamy porównanie dotychczasowych wymagań oraz wymagań obowiązujących od 01 maja 2017 roku.

Tak było:

Tak jest:

Prace związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała

Prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem ciężarów

Wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 2900 kJ na zmianę roboczą

Dla kobiet ciężarnych:

Wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 2900 kJ na zmianę roboczą, a przy pracy dorywczej (wykonywanej do 4 raz na godzinę, jeżeli łączny czas wykonywania takiej pracy nie przekracza 4 godzin na dobę) – 7,5 kJ/min.

Dla kobiet karmiących piersią:

Wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 4200 kJ na zmianę roboczą, a przy pracy dorywczej (wykonywanej do 4 raz na godzinę, jeżeli łączny czas wykonywania takiej pracy nie przekracza 4 godzin na dobę) – 12,5 kJ/min

Ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów o masie przekraczającej:

  • 12 kg — przy pracy stałej,
  • 20 kg — przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej);

Ręczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej:

- 6 kg – przy pracy stałej,

- 10 kg – przy pracy dorywczej;

Ręczna obsługa elementów urządzeń (dźwigni, korb, kół sterowniczych itp.), przy której wymagane jest użycie siły przekraczającej:

- 50N – przy pracy stałej;

- 100N – przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).

Dla kobiet ciężarnych:

Ręczna obsługa elementów urządzeń (dźwigni, korb, kół sterowniczych itp.), przy której jest wymagane użycie siły przekraczającej:

- przy obsłudze oburęcznej – 12,5 N przy pracy stałej i 25 N przy pracy dorywczej,

- przy obsłudze jednoręcznej – 5 N przy pracy stałej i 12,5 N przy pracy dorywczej;

Dla kobiet karmiących piersią:

Ręczna obsługa elementów urządzeń (dźwigni, korb, kół sterowniczych itp.), przy której jest wymagane użycie siły przekraczającej:

- przy obsłudze oburęcznej – 25 N przy pracy stałej i 50 N przy pracy dorywczej,

- przy obsłudze jednoręcznej – 10 N przy pracy stałej i 25 N przy pracy dorywczej;

Nożna obsługa elementów urządzeń (pedałów, przycisków itp.) przy której wymagane jest użycie siły przekraczającej:

- 120N – przy pracy stałej,

- 200N – przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).

Dla kobiet ciężarnych:

Nożna obsługa elementów urządzeń (pedałów, przycisków itp.), przy której jest wymagane użycie siły przekraczającej 30 N.

Dla kobiet karmiących piersią:

Nożna obsługa elementów urządzeń (pedałów, przycisków itp.), przy której jest wymagane użycie siły przekraczającej:

- 60 N – przy pracy stałej,

- 100 N – przy pracy dorywczej;

Brak regulacji

Dla kobiet karmiących piersią:

Ręczne przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 6 kg – na wysokość ponad 4 m lub na odległość przekraczającą 25 m;

Ręczne przenoszenie pod górę — po pochylniach, schodach itp., których maksymalny kąt nachylenia przekracza 30°, a wysokość 5 m - ciężarów o masie przekraczającej:

- 2 kg — przy pracy stałej,

- 3,75 kg— przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej);

Dla kobiet ciężarnych:

Ręczne przenoszenie pod górę:

- przedmiotów przy pracy stałej,

- przedmiotów o masie przekraczającej 1 kg przy pracy dorywczej.

Dla kobiet karmiących piersią:

Ręczne przenoszenie pod górę – po nierównej powierzchni, pochylniach, schodach, których maksymalny kąt nachylenia nie przekracza 30°, a wysokość 4 m – przedmiotów o masie przekraczającej 6 kg.

Ręczne przenoszenie pod górę – po nierównej powierzchni, pochylniach, schodach, których maksymalny kąt nachylenia

przekracza 30°, a wysokość 4 m – przedmiotów o masie przekraczającej:

- 4 kg – przy pracy stałej,

- 6 kg – przy pracy dorywczej;

Podczas oburęcznego przemieszczania przedmiotów siła użyta przez pracownika niezbędna do zapoczątkowania ruchu przedmiotu nie może przekraczać wartości:

- 300 N — przy pchaniu,

- 250 N — przy ciągnięciu,

przy czym podane wartości określają składową siły mierzoną równolegle do podłoża.

Dla kobiet ciężarnych:

Oburęczne przemieszczanie przedmiotów, jeżeli do zapoczątkowania ich ruchu jest niezbędne użycie siły przekraczającej:

- 30 N – przy pchaniu,

- 25 N – przy ciągnięciu;

Dla kobiet karmiących piersią:

Oburęczne przemieszczanie przedmiotów, jeżeli do zapoczątkowania ich ruchu jest niezbędne użycie siły przekraczającej:

- 60 N – przy pchaniu,

- 50 N – przy ciągnięciu;

Brak szczególnych regulacji

Dla kobiet ciężarnych:

Ręczne przetaczanie i wtaczanie przedmiotów o kształtach okrągłych oraz udział w zespołowym przemieszczaniu przedmiotów.

Dla kobiet karmiących piersią:

Ręczne przetaczanie i wtaczanie przedmiotów o kształtach okrągłych (w szczególności beczek, rur o dużych średnicach), jeżeli:

- masa przetaczanych przedmiotów, po terenie poziomym o twardej i gładkiej nawierzchni, przekracza 40 kg na jedną kobietę,

- masa przedmiotów wtaczanych na pochylnie przekracza 10 kg na jedną kobietę;

Udział w zespołowym przemieszczaniu przedmiotów;

Brak szczególnych regulacji

Ręczne przenoszenie materiałów ciekłych – gorących, żrących lub o właściwościach szkodliwych dla zdrowia.

Przewożenie ciężarów o masie przekraczającej:

- 12,5 kg - przy przewożeniu na taczkach jednokołowych,

- 20 kg - przy przewożeniu na wózkach 2, 3 i 4-kołowych,

- 75 kg - przy przewożeniu na wózkach po szynach;

wyżej podane dopuszczalne masy ciężarów obejmują również masę urządzenia transportowego i dotyczą przewożenia ciężarów po powierzchni równej, twardej i gładkiej o pochyleniu nieprzekraczającym:

- 1% - przy przewożeniu na wózkach po szynach,

- 2% - w pozostałych przypadkach;

w przypadku przewożenia ciężarów po powierzchni nierównej, masa ciężarów nie może przekraczać 60% podanych wielkości.

Dla kobiet ciężarnych:

Przewożenie ładunków na wózku jednokołowym (taczce) i wózku wielokołowym poruszanym ręcznie.

Dla kobiet karmiących piersią:

przewożenie ładunków o masie przekraczającej:

- 20 kg – przy przewożeniu na taczce po terenie o nachyleniu nieprzekraczającym 5% lub 15 kg – po terenie o nachyleniu większym niż 5%,

- 70 kg – przy przewożeniu na wózku 2-kołowym po terenie o nachyleniu nieprzekraczającym 5% lub 50 kg – po terenie o nachyleniu większym niż 5%,

- 90 kg – przy przewożeniu na wózku 3- i więcej kołowym po terenie o nachyleniu nieprzekraczającym 5% lub

- 70 kg – po terenie o nachyleniu większym niż 5%.

Wyżej podane dopuszczalne masy ładunku obejmują również masę urządzenia transportowego i dotyczą przewożenia ładunków po powierzchni równej, twardej i gładkiej. W przypadku przewożenia ładunków po powierzchni nierównej lub nieutwardzonej masa ładunku łącznie z masą urządzenia transportowego nie może przekraczać 60% podanych wartości;

Przewożenie ładunków na wózku szynowym o masie przekraczającej, łącznie z masą wózka:

- 120 kg – przy przewożeniu po terenie o nachyleniu nieprzekraczającym 2%,

- 90 kg – przy przewożeniu po terenie o nachyleniu większym niż 2%;

Przewożenie ładunków:

- na taczce lub wózku wielokołowym po terenie o nachyleniu większym niż 8%,

- na taczce lub wózku wielokołowym na odległość przekraczającą 200 m,

- na wózku szynowym po terenie o nachyleniu większym niż 4%,

- na wózku szynowym na odległość przekraczającą 400 m.

Prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej.

Prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej, przy czym czas spędzony w pozycji stojącej nie może jednorazowo przekraczać 15 minut, po którym to czasie powinna nastąpić 15-minutowa przerwa;

Prace przy obsłudze monitorów ekranowych powyżej 4 godzin na dobę.

Prace na stanowiskach z monitorami ekranowymi – w łącznym czasie przekraczającym 8 godzin na dobę, przy czym czas spędzony przy obsłudze monitora ekranowego nie może jednorazowo przekraczać 50 minut, po którym to czasie powinna nastąpić co najmniej 10-minutowa przerwa, wliczana do czasu pracy.

Prace w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym

Prace w warunkach, w których wskaźnik PMV (przewidywana ocena średnia), określany zgodnie z Polską Normą, jest większy od 1,5.

Prace w warunkach, w których wskaźnik PMV (przewidywana ocena średnia), określany zgodnie z Polską Normą, jest mniejszy od -1,5

Prace wykonywane w mikroklimacie gorącym w warunkach, w których wskaźnik PMV (przewidywana ocena średnia), określany zgodnie z Polską Normą dotyczącą tych prac, jest większy od 1,0.

Prace wykonywane w mikroklimacie zimnym w warunkach, w których wskaźnik PMV (przewidywana ocena średnia), określany zgodnie z Polską Normą dotyczącą tych prac, jest mniejszy od −1,0.

Prace w środowisku, w którym występują nagłe zmiany temperatury powietrza w zakresie przekraczającym 15°C

Prace wykonywane w środowisku o dużych wahaniach parametrów mikroklimatu, szczególnie przy występowaniu nagłych zmian temperatury powietrza w zakresie przekraczającym 15°C, przy braku możliwości stosowania co najmniej 15-minutowej adaptacji w pomieszczeniu o temperaturze pośredniej

Prace w hałasie i drganiach

Prace w warunkach narażenia na hałas infradźwiękowy, którego:

- równoważny poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową G, odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub przeciętnego tygodniowego, określonego w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy przekracza wartość 86 dB,

- szczytowy nieskorygowany poziom ciśnienia akustycznego przekracza wartość 135 dB.

Prace w warunkach narażenia na hałas infradźwiękowy, którego równoważny poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową G, odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub przeciętnego tygodniowego, określonego w przepisach Kodeksu pracy, wymiaru czasu pracy przekracza wartość 86 dB.

Prace w warunkach narażenia na hałas ultradźwiękowy, którego:

- równoważne poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościach środkowych od 10 kHz do 40 kHz, odniesione do 8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego, określonego w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy,

- maksymalne poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościowych środkowych od 10 kHz do 40 kHz

przekraczają wartości podane w tabeli:

Częstotliwość środkowa pasm tercjowych (kHz) Równoważny poziom ciśnienia akustycznego odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego , określonego w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy (dB) Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (dB)
10; 12,5; 16 77 100
20 87 110
25 102 125
31,5; 40 107 130

 

Prace w warunkach narażenia na hałas ultradźwiękowy, którego:

- równoważne poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościach środkowych od 10 kHz do 40 kHz, odniesione do 8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego, określonego w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy,

- maksymalne poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościowych środkowych od 10 kHz do 40 kHz

przekraczają wartości podane w tabeli:

Częstotliwość środkowa pasm tercjowych (kHz) Równoważny poziom ciśnienia akustycznego odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego , określonego w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy (dB) Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (dB)
10; 12,5; 16 75 95
20 85 105
25 100 120
31,5; 40 105 125

 

Prace narażające na działanie pól elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego i nadfioletowego oraz prace przy monitorach ekranowych

Prace narażające na działanie pola elektromagnetycznego o częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz oraz promieniowania

jonizującego

Dla kobiet w ciąży:

- prace w zasięgu pól elektromagnetycznych o natężeniach przekraczających wartości dla strefy bezpiecznej,

- prace w środowisku, w którym występuje przekroczenie 1/4 wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń promieniowania nadfioletowego, określonych w przepisach w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

- prace w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące określonych w przepisach prawa atomowego,

- prace przy obsłudze monitorów ekranowych - powyżej 4 godzin na dobę.

Dla kobiet karmiących piersią - prace w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące określonych w przepisach prawa atomowego.

Dla kobiet w ciąży:

- prace w zasięgu pola elektromagnetycznego o natężeniach przekraczających wartości dla strefy bezpiecznej, określone w przepisach w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

- prace w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące określonych w przepisach Prawa atomowego.

Dla kobiet karmiących dziecko piersią – prace w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące określonych w przepisach Prawa atomowego.

Prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych

Prace w narażeniu na niżej wymienione substancje chemiczne niezależnie od ich stężenia w środowisku pracy:

- czynniki chemiczne o znanym i niebezpiecznym wchłanianiu przez skórę,

- leki cytostatyczne,

- mangan,

- styren,

- syntetyczne estrogeny i progesterony,

- tlenek węgla,

- ołów i jego związki organiczne i nieorganiczne,

- rtęć i jej związki organiczne i nieorganiczne,

Prace w narażeniu na niżej wymienione substancje chemiczne niezależnie od ich stężenia w środowisku pracy:

- czynniki chemiczne o znanym i niebezpiecznym wchłanianiu przez skórę,

- leki cytostatyczne,

- mangan,

- syntetyczne estrogeny i progesterony,

- tlenek węgla,

- bołów i jego związki organiczne i nieorganiczne,

- rtęć i jej związki organiczne i nieorganiczne;

Prace pod ziemią, poniżej poziomu gruntu i na wysokości

Prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi i psychicznymi

Prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi i psychicznymi

Dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią:

- prace w wymuszonym rytmie pracy (np. na taśmie),

- prace wewnątrz zbiorników i kanałów,

- prace stwarzające ryzyko ciężkiego urazu fizycznego lub psychicznego, np. gaszenie pożarów, udział w akcjach ratownictwa chemicznego, usuwanie skutków awarii, prace z materiałami wybuchowymi, prace przy uboju zwierząt hodowlanych oraz obsłudze rozpłodników.

Prace pod ziemią we wszystkich kopalniach, z wyjątkiem pracy:

- na stanowiskach kierowniczych, nie wymagającej stałego przebywania pod ziemią i wykonywania pracy fizycznej,

- w służbie zdrowia,

- w okresie studiów, w ramach szkolenia zawodowego,

- wykonywanej dorywczo i nie wymagającej pracy fizycznej.

Dla kobiet w ciąży:

- prace na wysokości - poza stałymi galeriami, pomostami, podestami i innymi stałymi podwyższeniami, posiadającymi pełne zabezpieczenie przed upadkiem (bez potrzeby stosowania środków ochrony indywidualnej przed upadkiem), oraz wchodzenie i schodzenie po drabinach i klamrach,

- prace w wykopach oraz w zbiornikach otwartych.

Dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią:

- prace w wykopach oraz w zbiornikach i kanałach;

- prace pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach;

- prace w wymuszonym rytmie pracy (na przykład przy taśmie);

- inne prace stwarzające ryzyko ciężkiego urazu fizycznego lub psychicznego, w tym gaszenie pożarów, udział w akcjach ratownictwa chemicznego, usuwanie skutków awarii, prace z materiałami wybuchowymi, prace przy uboju

- zwierząt hodowlanych oraz obsłudze rozpłodników.

 

Dla kobiet w ciąży – praca na wysokości – poza stałymi galeriami, pomostami, podestami i innymi stałymi podwyższeniami, posiadającymi pełne zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości (bez potrzeby stosowania środków ochrony indywidualnej przed upadkiem), oraz wchodzenie i schodzenie po drabinach i klamrach.

Powrót

Wszelkie prawa zastrzeżone. Created by Crevo, work with Elements

Cookies! Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. zamknij