Od 2019 roku nowe wymagania bhp dla uczelni wyższych


Uczelnia wyższa kojarzy się nam z miejscem, gdzie studenci zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne w dalszej pracy zawodowej. Nie zapominajmy jednak, że jest to również miejsce pracy dla pracowników dydaktycznych, pracowników obsługi technicznej, pracowników ochrony i innych. Jak każdy inny zakład pracy – uczelnia powinna spełniać wymagania w zakresie bhp. Osobą odpowiedzialną w tym obszarze jest rektor danej uczelni. Do jego obowiązków należy m.in.:

  • Analiza i identyfikacja zagrożeń dla zdrowia i życia;
  • Ocena i dokumentacja ryzyka związanego z pracą i kształceniem w uczeni
  • Podejmowanie działań profilaktycznych zmniejszających ryzyko
  • Współpraca z organami właściwymi w sprawach bhp oraz związkami zawodowymi, samorządem studenckim, samorządem doktorantów w zakresie wcześniej wymienionych działań
  • Analiza okoliczności i przyczyn wypadków związanych z pracą lub kształceniem w uczelni;
  • Określanie głównych kierunków działań w zakresie bhp;
  • Określanie sposobu udostępniania i korzystania z infrastruktury uczelni, w tym wyposażenia technicznego;
  • Określanie sposobu organizowania imprez sportowych, kulturalnych lub rozrywkowych odbywających się na terenie uczelni.

Wyniki przeprowadzanych przez rektora analiz powinny być uwzględniane w procesie organizacji pracy i kształcenia w uczelni.

Uczelnie wyższe powinny spełniać przede wszystkim wymagania bhp określone na zasadach ogólnych oraz wymagania szczegółowe określone stricte dla tego typu placówek.

 

Jakie więc wymagania szczegółowe w zakresie bhp stawia się przed uczelniami?

Po pierwsze w widocznych miejscach, w budynkach uczelni należy umieścić informacje o sposobie bezpiecznego i higienicznego korzystania z pomieszczeń uczelni i wyposażenia technicznego oraz zasadach postępowania w razie wypadku lub awarii. Informacje te powinny być również umieszczone na stronie internetowej i dodatkowo rozszerzone o zasady postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia z wykazem numerów telefonów alarmowych na terenie uczelni oraz adresem poczty elektronicznej, na który należy zgłaszać informacje o zagrożeniach. Na stronie internetowej należy umieścić też informacje o sposobie dokumentowania zgłoszonego lub stwierdzonego zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz sposobie jego usunięcia albo podjęcia działań zapobiegających temu zagrożeniu. Rektor zapewnia ponadto umieszczenie w widocznych miejscach, w budynkach uczelni plany ewakuacyjne z oznaczeniem dróg ewakuacyjnych, oznakowanie i zabezpieczenie miejsc, do których dostęp osobom nieuprawnionym jest wzbroniony.

Rektor zapewnia obowiązkowe szkolenia dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia, w wymiarze nie mniejszym niż 4 godziny, dla studentów i doktorantów rozpoczynających kształcenie w uczelni, w zakresie uwzględniającym specyfikę kształcenia w uczelni i rodzaj wyposażenia technicznego wykorzystywanego w procesie kształcenia. Rektor może ponadto podjąć decyzję o obowiązkowym szkoleniu bhp dla uczestników studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia.

W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 roku w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia znajduje się wymaganie, by zajęcia w warsztatach, pracowniach, laboratoriach oraz zajęcia wychowania fizycznego były prowadzone przez osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Miejsca kształcenia i stanowiska pracy powinny uwzględniać wymagania ergonomii i uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia uczelni, w których prowadzone są zajęcia dydaktyczne powinny być wyposażone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania tej pomocy. Jeśli zajęcia prowadzone są w pomieszczeniach warsztatowych, laboratoryjnych i pracowniach to uczestnicy zajęć powinni być wyposażani w środki ochrony indywidualnej.

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia lub życia podczas korzystania z pomieszczeń uczelni lub wyposażenia technicznego rektor wprowadza zakaz korzystania z nich oraz nakazuje usunięcie stwierdzonego zagrożenia. Pomieszczenie lub wyposażenie techniczne, z którego korzystanie wiązało się z wystąpieniem zagrożenia dla zdrowia lub życia może zostać ponownie dopuszczone do użytku po stwierdzeniu usunięcia zagrożenia.

Szczegółowe wymagania w zakresie bhp w stosunku do uczelni wyższych opisane są w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 roku w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia, rektorzy zostali zobowiązani do ich wcielenia w życie do 01 marca 2019 roku.

Powrót

Wszelkie prawa zastrzeżone. Created by Crevo, work with Elements

Cookies! Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. zamknij